Chi tiết nhà cung cấp

CÔNG TY TNHH TM & XNK ĐÔNG NGUYÊN GIA

CÔNG TY TNHH TM & XNK ĐÔNG NGUYÊN GIA
NCC Thường là nhà cung cấp chưa được ChoDanSinh.NET chứng thực.
Chọn sản phẩm để    Liên hệ nhà cung cấp

Chọn sản phẩm để

Kính gởi: Quý Công Ty,

 Chuùng toâi, LEONI (SEA) Pte Ltd , laø nhaø saûn xuaát vaø cung caáp daây & caùp ñieän cuûa Haõng LEONI Kerpen GmbH -Germany (Leoni Kerpen Kabel) vôùi nhieàu chuûng loaïi daây & caùp ñieän söû duïng trong caùc lónh vöïc coâng nghieäp khaùc nhau , ñaëc bieät laø caùc chuûng loaïi caùp choáng chaùy, caùp tín hieäu 18AWG, caùp ñieàu khieån coù löôùi choáng nhieãu, caùp instrumentation & instrumentation control , caùp choáng chaùy, caùp caûnh baùo chaùy duøng cho toaø nhaø, caùp single core, caùp cao su, caùp truyeàn döõ lieäu duøng trong caùc heä thoáng ño löôøng ñieàu khieån trong ngaønh Oil& Gas, Offshore vaø haøng haûi noùi chung, caùc nhaø maùy xi maêng, nhaø maùy theùp, nhaø maùy ñieän  cuõng nhö caùc nhaø maùy hoùa chaát khaùc, caùp haøng haûi vôùi caùc chöùng chæ haøng haûi ABS, NKK, DNV theo yeâu caàu. Ngoaøi ra chuùng toâi coøn saûn xuaát vaø cung caáp caùc doøng caùp ñieän thoaïi, caùp PCM, caùp ñoàng truïc cho heä thoáng camera, caùp duøng cho maïng LAN, caùp quang. Haàu heát caùc chuûng loaïi caùp ñeàu coù theå ñaùp öùng ñöôïc C/O form D –Malaysia/Indonesia vôùi möùc thueá nhaäp khaåu öu ñaõi theo nhu caàu cuûa Quyù coâng ty ñaëc bieät trong lónh vöïc kinh doanh daây & caùp ñieän.

 Rất mong được làm việc với Quý công ty trong những dự án sắp tới.

 Ngoài ra, chúng tôi mong muốn hợp tác làm việc với các đơn vị làm nhà phân phối dây & cáp điện LEONI KERPEN KABEL – GERMANY ở thị trường Việt Nam, đặc biệt tại Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội & Đà Nẵng. 

 Hân hạnh được hợp tác với các đơn vị, cá nhân có nhu cầu.

 Mọï chi tiết, xin vui lòng liên hệ :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
LEONI (S.E.A) PTE LTD
The Representative Office in HCM City
Unit 3B05-3B06, 4th floor, Indochina Park Tower
No.04 Nguyen Dinh Chieu Str., Dakao Ward, Dist .1, Ho Chi Minh City,Viet Nam
Tel  : (84-8)6.225.66.48    Fax : (84-8)2.220.08.23

Email: dongnguyen@leoni-kerpen.com.vn
Website: www.leoni.com.sg

DONG NGUYEN GIA IMPORT - EXPORT CO.,LTD
HEADOFFICE:
No. 436A/30 Street 3/2, Ward 12, District 10, HCM City
Tel : (84 ) 8. 6264. 8106        Fax: (84 ) 8. 6264. 8107

THE REPRESENTATIVE OFFICE IN DA NANG CITY
51 Le Duan Street, Hai Chau District, Da Nang City
Tel /Fax : (0511) 3849.237 – Website : dongnguyengia.com.vn

Email: dongdng@dongnguyengia.com.vn/dngsales@dongnguyengia.com.vn

Website: www.dongnguyengia.com.vn
 
Tran Trong,

 
NGUYEN HUU DUY DONG
Chief Representative Office
HP: 0903624025
 
LEONI (S.E.A) PTE LTD
The Representative Office in HCM City
Unit 3B05-3B06, 4th floor, Indochina Park Tower
No. 04 Nguyen Dinh Chieu Str., Dakao Ward, Dist. 1, Ho Chi Minh city, Viet Nam
Tel : (84.8) 62556648
Fax : (84.8) 22200823
Email: dongnguyen@leoni-kerpen.com.vn
Website: www.leoni.com.sg
 
 No virus found in this message.

Checked by AVG - www.avg.com
Version: 2013.0.3469 / Virus Database: 3722/7406 - Release Date: 04/28/14

Tin tứcQuy địnhBảng giá QC
Góp ý
Loading