Hỗ trợ Online
|  Liên hệ quảng cáo: 0908 63 61 63 | 0903 357 255

Hãy nhập email của bạn:
Hãy nhập vào mật khẩu mới:
 
  • Sản phẩm
  • Nhà cung cấp
  • Dịch vụ
xích nhựa
xích nhựa
xích nhựa
CHI TIẾT SẢN PHẨM
Dầu máy công cụ, đường trượt Total Drosera MS 46, 68
Mã số G-5526-22
Nhãn hiệu Total
Xuất xứ Theo nhà sản xuất
Lượt xem 1704
Công ty cổ phần Hào Khí Đông A

Địa chỉ:
Số 206 Chiến Thắng - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội
Điện thoại:
04.66750001 - 0982337011
Fax:
04.33534453
Email:
Website:
  • Chi tiết sản phẩm
  • Nhà cung cấp
  • Sản phẩm cùng nhóm

                            DROSERA MS        

 

DAÀU BOÂI TRÔN  MAÙY COÂNG CUÏ

COÂNG DUÏNG

 


·         Duøng boâi trôn ñöôøng raõnh tröôït cuûa maùy coâng cuï trong moïi ñieàu kieän veà toác ñoä vaø taûi troïng

·         Duøng cho taát caû caùc loaïi maùy bôm vaø moâtô thuûy löïc söû duïng caùc heä thoáng thuûy löïc tuaàn hoaøn

·         Duøng cho caùc loaïi hoäp soá vaø boä phaän tieáp lieäu coù hay khoâng coù boä ly hôïp ñieän töø öôùt

·         Ñaëc bieät phuø hôïp cho caùc heä thoáng boâi trôn trung taâm.

·         Ñöôïc duøng vôùi nhieàu chöùc naêng boâi trôn caùc cô phaän cuûa maùy coâng cuï nhö : thuûy löïc, ñöôøng tröôït, hoäp soá.

·         Deã daøng toàn tröõ, chöùa vaø baûo trì.

ÖU ÑIEÅM CUÛA SAÛN PHAÅM

 

 

 


·         Chæ soá nhôùt cao

·         Hoaøn toaøn trung tính vôùi gioaêng, phoát nhôùt

·         Ñieåm ñoâng ñaëc thaáp

·         Khaû naêng chòu loïc toát

·         Heä soá ma saùt raát thaáp

·         Khaû naêng chòu aùp löïc raát cao

·         Choáng maøi moøn raát toát

·         Choáng oxy hoùa raát toát

·         Choáng taïo nhuõ tuyeät haûo

·         Choáng ræ seùt raát toát

·         Khaû naêng choáng tröôït

·         Tính baùm dính raát cao

·         Choáng taïo boït tuyeät haûo

 

THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT

 

DROSERA MS

Phöông phaùp

ÑVT

32

46

68

100

150

220

Tyû troïng

Ñoä nhôùt ôû 400C

Chæ soá ñoä nhôùt

Ñieåm chôùp chaùy Cleveland

Ñieåm ñoâng ñaëc

ISO 3675

ISO 3104

ISO 2909

ISO 2592

ISO 3016

Kg/m3

mm2/s

-

0C

0C

870

32

104

210

-21

880

46

104

230

-18

885

68

103

240

-15

886

100

100

250

-15

890

150

99

260

-15

900

220

99

260

-12

 

Caùc thoâng soá kyõ thuaät treân ñaïi dieän cho caùc giaù trò trung bình                                                                                                             

 

Baûn thoâng soá kyõ thuaät

25 July 2001

TLV, 15 Dec 04

 

Liên hệ quảng cáo
Phone: 08 6258 3536 - 08 6258 3544 | Fax: 08 6258 3455
Hotline: 0908 63 61 63
Email: 3mien@3mien.com.vn
Bản quyền © 2006-2017 thuộc về chodansinh.net
Giấy phép đăng ký Kinh doanh số: 4102048591 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư cấp ngày 28/03/2007
Giấy phép Thiết lập trang Tin Điện Tử trên Internet (ICP) số: 297/GP-BC do Bộ Văn hóa Thông tin cấp ngày 12/07/2007
Thiết Kế Website bởi Thiết Kế Website Cao Cấp